Konferencja Naukowo-Doradcza w Sokołach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach       Piątek 6 stycznia 2012 r. w Sokołach był dniem wyjątkowym, nie tylko z racji przypadającego Święta Trzech Króli. Tego dnia również, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja naukowo-doradcza, której szeroki zakres zagadnień tematycznych skupiał się wokół potrzeb i oczekiwań rolników, a także – co było jej nadrzędnym celem, stworzył doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na tematy związane ściśle z produkcją rolną i rozwiązywaniem problemów jakie towarzyszą właścicielom podlaskich gospodarstw rolnych w ich codziennej pracy.

       To właśnie szeroki wachlarz i ranga omawianych tematów spowodowała, że do udziału w konferencji zaproszono wielu znanych w kraju prelegentów branży rolnej, którzy swoją wiedzą dzielili się z licznie obecnymi rolnikami, a trzeba powiedzieć, że w spotkaniu tym uczestniczyło ich blisko 200, głównie z województwa podlaskiego. Wśród nich obecni byli wiodący producenci mleka naszego regionu: Pan Jan Zawadzki z powiatu grajewskiego, posiadający elektronicznie automatyzowaną obsługę stada hodowlanego, Pan Stanisław Żochowski z powiatu białostockiego, posiadający stado krów mlecznych, które dostarczyło w przeciągu 2011 r. blisko 2,5 mln. litrów mleka, Pan Krzysztof Banach z powiatu łomżyńskiego, którego stado hodowlane obsługuje rzadko spotykana w naszym regionie dojarnia karuzelowa oraz Pan Adam Guzel z powiatu monieckiego właściciel stada bydła mlecznego w ilości 250 sztuk.

Andrzej Remisiewicz       Konferencję otworzył Andrzej Remisiewicz, właściciel firmy „Trans-Rol” z Kruszewa Wypych i jej główny organizator. Po nim głos zabrał Wójt Gminy Sokoły dr Józef Zajkowski, który z racji bycia gospodarzem obiektu, przywitał wszystkich zebranych. Następnie Mirosław Ruszczyński – dyrektor Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. zaprezentował produkty cukrowni w Glinojecku oraz ich znaczenie w żywieniu bydła. Jednak autorami dwóch wiodących tematów byli: Konferencja Naukowo-Doradczaprof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który szeroko omówił zasady i zalecenia w żywieniu krów mlecznych w różnych fazach wzrostu i okresach produkcyjnych oraz dr Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach, który z kolei przedstawił znaczenie doboru odpowiedniego materiału genetycznego przy planowaniu rozrodu krów mlecznych oraz jego znaczenie w ciągłym podnoszeniu wartości pokrojowej i produkcyjnej stad hodowlanych. W dalszej części konferencji Stefan Krajewski – dyrektor łomżyńskiego Oddziału ARiMR wyjaśniał znaczenie terminu otrzymywania przez rolników dopłat bezpośrednich i udzielił informacji o zakresie i wysokości tych dopłat w 2012 r. Z dużym zainteresowaniem przyjęto również obszerne wystąpienia przedstawicieli czołowych w kraju producentów nawozów mineralnych z Zakładów Chemicznych „Police” S.A., z Luvena S.A., z Zakładów Azotowych w Tarnowie S.A. i Kompleksu Nawozowego Anwil S.A. we Włocławku, którzy prezentowali produkty swoich zakładów oraz wyjaśniali zasady optymalnego doboru nawozów z uwzględnieniem makro i mikroelementów przy na-wożeniu roślin uprawnych. Rolnicy wielką uwagę przywiązywali również do oceny obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa, przedstawionej przez przedstawicieli sektora bankowego. Ponadto w trakcie trwania konferencji, w przerwach pomiędzy wykładami, a także w kuluarach, swoje wyroby prezentowali przedstawiciele kilkunastu firm produkujących różnego rodzaju produkty wykorzystywane w szeroko rozumianej produkcji rolnej.       Obok wykładowców i samych rolników, do których ta konferencja była skierowana, udział w niej wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych w osobach: Pana Bogdana Zielińskiego – Starosty Wysokomazowieckiego, Pana Waldemara Kikolskiego – członka Zarządu Rady Powiatu Wysokomazowieckiego i dyrektora Zespołu Szkól w Sokołach, Pana Leszka Mężyńskiego – radnego Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły oraz Wójtowie gmin ościennych. Ponadto Pani Ewa Łempicka – dyrektor i Ryszard Łapiński – wicedyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku, Pan Stefan Krajewski – dyrektor i Jerzy Leszczyński – wice-dyrektor Oddziału Rejonowego ARiMR w Łomży, Pan Marek Skarżyński – z-ca dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pan Bogdan Godlewski ze Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy O/Piątnica, Pan Bronisław Puczel – dyrektor Stacji Doświadczalnej Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pan Krzysztof Banach – prezes zarządu i Pan Tomasz Kurzyna – kierownik Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku, Pani Wioletta Gierłachowska – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie wraz z młodzieżą szkolną, przedstawiciele spółdzielni mleczarskich: „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem i „Mlekpol” w Grajewie oraz przedstawiciele sektora bankowego.

       Na konferencji obok ekip realizatorskich TVP O/Białystok i Polskiego Radia Białystok, byli obecni przedstawiciele krajowej i lokalnej prasy branżowej: miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, dwutygodnika „Farmer”, dwumiesięcznika „Hodowca Bydła”, miesięcznika „Hoduj z Głową” oraz poznańska redakcja „Tygodnika Rolniczego”.

       Ogromne zainteresowanie konferencją, której oprawa dydaktyczna, w opinii zarówno jej odbiorców, zaproszonych gości oraz przedstawicieli środków masowego przekazu, została oceniona bardzo wysoko, a całokształt organizacyjny był porównywany do poziomu europejskiego: od zapewnienia parkingu i bezpieczeństwa dla uczestników, poprzez wykonanie odpowiedniej oprawy ekspozycyjnej i medialnej sali wykładowej i budynku, w którym się ona odbywała, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla prelegentów i gości konferencji, przygotowania stałego dostępu do obfitego bufetu dla jej uczestników, do stałej obsługi logistyczno-informacyjnej zespołu organizacyjnego, uzasadniają określenie jej mianem wydarzenia, co najmniej na skalę wojewódzką.

       Głównym pomysłodawcą i organizatorem konferencji był Andrzej Remisiewicz, właściciel firmy „Trans-Rol” z Kruszewa Wypych, który jest jednocześnie animatorem wszelkich nowatorskich rozwiązań w rolnictwie. Dostrzegając potencjał polskich rolników, dąży do zrównania rodzimej kultury rolnej do poziomu europejskiego, a poprzez cykliczne organizowanie konferencji naukowych, promuje nowoczesne środki i metody jakie winny charakteryzować dobrze rozwijające się rolnictwo.

Andrzej Remisiewicz - właściciel firmy Trans-Rol

Pytany o to, co motywuje do podejmowania takich inicjatyw, bądź co bądź wykraczających poza zawodową działalność, Andrzej Remisiewicz odpowiedział:
Posiadając ogromne doświadczenie wynikające z faktu pozostawania przez blisko 20 lat na podlaskim rynku rolnym, zdaję sobie sprawę, jak wiele jeszcze jest przed nami, ile należy włożyć wysiłku, aby nasze zaangażowanie w organizowanie takich spotkań, zaczęło przynosić oczekiwane rezultaty. Właśnie jako inicjator takich konferencji wychodzę bowiem z założenia, że każdy sukces osiągnięty jutro, ma swój początek dzisiaj. Tak jak wielkość plonu zależy od rodzaju i ilości zastosowanych nawozów, jak wydajność krów mlecznych warunkuje rodzaj i jakość zadawanych pasz, tak pozytywne zmiany nie tylko w rolnictwie, ale w każdej dziedzinie naszego społeczeństwa uzależnione są głównie od edukacji, także młodego pokolenia, które niebawem zacznie wdrażać zdobytą wiedzę w swoją codzienność, a po jakimś czasie będzie tę codzienność tworzyć. Jednym z priorytetów bowiem, na jakie firma „Trans-Rol” stawia w swojej działalności jest angażowanie się w prowadzenie dydaktycznych form rozwoju młodych rolników i szeroka współpraca z placówkami oświatowymi o rolniczym profilu nauczania. Taka polityka z kolei utożsamiana jest z zasadniczym celem, jakim jest wychowanie i kształcenie przyszłych rolników, jako perspektywicznej bazy podlaskiego, a nawet polskiego rolnictwa. Jak wiemy, nawet obecnie panuje przekonanie, że Podlasie to kraina biebrzańskich bagien, białowieskich żubrów i wielu innych cudów natury utożsamianych z ekologią i sielskim spokojem. My jednak wiemy, że dzisiejsze województwo podlaskie posiada infrastrukturę porównywalną z innymi regionami w kraju, a nasi rolnicy produkują 20% ogólnej ilości polskiego mleka. Potencjał naszych rolników jest jednak znacznie większy. I właśnie po to są organizowane konferencje takie, jaka odbyła się w Sokołach. Po to też do udziału w nich zapraszamy najlepszych w kraju wykładowców, aby swoją wiedzę i wyniki wieloletnich doświadczeń mogli przekazywać naszym rolnikom. Odpowiednia wiedza bowiem i świadomość tego, co na jej bazie chce się osiągnąć, to – proszę mi wierzyć, połowa sukcesu. Pragnę również podkreślić, że główną przesłanką, jaką kierowałem się organizując tę konferencję, była chęć wyrażenia szczerej wdzięczności wszystkim klientom i kooperantom, dzięki którym – jako firma możemy uznać miniony rok za szczególnie udany pod względem zdobytych przez nas laurów, zarówno tych konsumenckich jak i branżowych.

zobacz także:
Reportaż wideo z konferencji - cz. 1

powrót do menu

160x75mediagaleriacertyfikatymapa

Grunt to urodzaj - katalog

 

baner-prawy-nawozy

polifoska.pl

baner-prawy-agrolider